WukoljinStan


 
HomeHome  portalportal  GalleryGallery  CalendarCalendar  Kako koristiti ovaj Forum?Kako koristiti ovaj Forum?  TražiTraži  Lista članovaLista članova  Grupe korisnikaGrupe korisnika  RegistracijaRegistracija  LoginLogin  

Share
 

 Nacionalni Park -Obalama Drine-

Go down 
AutorPoruka
Admin
Admin
AdminNacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10Wed Nov 03, 2010 9:30 pm

Nacionalni Park -Obalama Drine- PARKLUKA
Karta N.Parka-obiljezena zelenom bojom

Nacionalni park obalama Drine u srcu Rezervata biosfere "Drina".Srebrenička regija

Žepa-Krušev Do-Luka

Da bi BiH-a bila članica Evropske Unije puno se kriterija mora ispuniti za njen ulazak, jedan od njih je najmanje 16% teritorije države mora biti stavljen pod neki od vidova zaštite biodiverziteta. Pritisci koji se prave na osnovu ekspertnih podastiranja u svrhu prezentacije biodiverzitetskog specifukuma najsnažniji su sa prostora srednjeg toka rijeke Drine tj u njenom kanjonu.
Ogroman prostor tog dijela je obilježen i mora se staviti pod zaštitu prvog stepene unutar
Rezervata biosfere "Drina", koji se proteže u dvije države(s obije strane rijeke Drine u njenom srednjem dijelu toka).Unutar tog rezervata obilježen je prostor nacionalnog parka (Prostornim planim RS -vidi kartu) , jer taj status zaslužuje na osnovu brojnih ekspertnih nalaza. Projekat LBAP Srebrenica je samo još jedan u nizu dokaz-dokument svega navedenog.Kratak osvrt na biodiverzite Srebreničke regije dajem u dijelu revizije u tekstu ispod.

Revizija - identifikacija resursa biodiverziteta -
distribucija genetičkih sistema na prostoru OPŠTINE SREBRENICA

Čitavo Balkansko poluostrvo, odlikuje se izvanredno velikim bogatstvom i raznovrsnošću živog svijeta koji je svrstava u jedan od najznačajnijih centara biodiverziteta ne samo u Evropi, već i u čitavom zapadnom Holarktiku.
Visok genetički, specijski i ekosistemski diverzitet BiH uslovljava nekoliko faktora: složeni istorijski procesi, specifičan geografski položaj, raznovrsnost klimatskih, orografskih,geoloških, pedoloških i hidroloških faktora. Na relativno malom prostoru balkanskog poluotoka smenjuju se gotovo svi kopneni biomi Evrope (tundre, tajge, stepe, listopadne šume, submediteranske imediteranske šume i makije itd.). Pored toga, brojni azonalni i intrazonalni tipovi ekosistema još više usložnjavaju ekološku i biogeografsku sliku živog svijeta BiH. Zastupljena je i velika raznovrsnost vodenih ekosistema (bare, močvare, ritovi, potoci, rijeke,jezera, akumulacije, more).

Ukupan broj vegetacijskih klasa konstatovane na prostoru BiH kreće se oko 35, vegetacijskih redova 67, vegetacijskih sveza 125 uključujući i vegetaciju mahovina, jedanest bioma ,tri podoblasti i jedna oblast. Na horizontalnom i vertikalnom profilu BiH opisano je 383 asocijacije.

Najveći dio prostora opštine Srebrenica karakteriše biom klimatogene vegetacije, sa sjeverne strane na vertikalnom profilu, mezijske bukveKl. QUERCO – FAGETEA ; FAGETALIA;
( Fagion moesiacae) 26 400ha.Biom termofilnih liščarsko listopadnih šuma i šikara sa hrastom sladunom i cerom sa južne strane (Quercion confertae-cerris) .

Na većim nadmorskim visinama iznad pojasa bukovih šuma na vertikalnom profilu u klasi tamnih četinarskih šuma i šikara (VACCINIO-PICETEA ) ;VACCINIO -PICETALIA biom šuma jele i smrče (Piceion abietis) i biom šuma Pančičeve omrike (Piceion omoricae).
Na vrhu verikalnog profila do kojeg se prostore plato opštine Srebrenica u klasi reliktnih borovih šuma ERICO-PINETEA; ERICO-PINETALIA srećemo pojas crnog bora(Pinion nigrae).
u višim planinskim predjelima na nadmorskoj visini 1350m nagibi su mnogo izraženiji, forimiraju brdsko planinske sipare na krečnjacima, do okomiti zasječenih kanjona u kanjonu rijeke Drine vertikalnog usjeka večeg od 900m; što ih čini neprohodnim i svrstava u red najtežih kategorija terena.
Različiti geomorfološki oblici smjenjuju se na malim rastojanjima, što je dovelo do formiranja raznovrsnih staništa.
Kanjon rijeke Drine bogat je vegetacijom šibljika i paleontološkim lokalitetima, Rijeka Drina je probojnica, u hidrološkom smislu i pritoka Crni Potok, jer grade usjeke svijetske vrijednosti .
Od prirodnjačkih uslova - to je bogatstvo flore, faune, vegetacije i ekosistema, dok malo koji nacionalni park u Evropi ima toliko istorijskih i etnoloških fenomena prostor kanjona rijeke Drine na platou Srebreničke opštine je prostor koji prestavlja vruću tačku specijskog i ekosistemskog diverziteta.
Evidentiranoje 37 različitih šumskih zajednica lišćarskog, mješovito četinarskog tipa, kao i 22 livadske zajednice. Mnoge od njih posebno one sa Pančićevom omorikom, imaju reliktan ili endemoreliktan karakter.Desna obala rijeke Drine nasuprot Srebreničkom platou planine Sušice je u statusu nacionalnog parka “Tara” od 1981 godine. Sasvim je opravdano što se Tara danas našla na listi područja značajnih za očuvanje ptičijeg sveta (IBA) i dnevnih leptira Evrope (PBA), a u toku je njeno uključivanje u međunarodnu listu područja značajnog za očuvanje svetske flore (IPA).Polovinom 2004. godine NP Tara je renominovan u okviru UNESCO-ROSTE programa čovek i biosfera (MAB) za budući Rezervat biosfere i trans granični Park mira između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Nacionalni park “Tara”- desna obala rijeke Drine, i planina Sušica lijeva obala su jedna nedjeljiva ekosistemska cjelina koju nikakve administrativno političke granice ne smiju niti mogu podijeliti. Planinski kompleksi Tara i Sušice predstavlja jedan od najznačajnijih centara specijskog i ekosistemskog diverziteta Balkana i Evrope. Ovaj prostor predstavlja jedinstven primjer dobro očuvanih šuma na prostoru Jugoistočne Evrope sa brojnim endemičnim i reliktnim vrstama flore i faune. Svakako da poseban pečat florističkom diverzitetu prostora daje endemo-reliktna vrsta Pančićeve omorike Picea omorika.Čije sastojine se nalaze i na lijevoj obali rijeke Drine tj. Platou Srebreničke opštine.
Lijeva obala rijeke Drine je mnogo interesantnija.[b]Specifičnost prostora između vrhova Zlovrha (1538) Orlov Kamena (1517) Šanika,(1227) Borovca(1220) iHuma(1026) na uskom prostoru između navedenih vrhova prostire se platoPogledala i malo selo Krušev Do. Ovaj plato je jedinstven primjer u svijetu na kome omorika raste na tresetnom zemljištu obrazujući tepih livadni prostor.
Na relativno malom prostoru zahavaljujući sklopu faktora jasna su prisustva i rasčlanjenja vegetacije koju donose tri podoblasti Eurosibirska, Alpska i Mediteranska. Pa kanjoni ovih pritoka su zaklonjena mesta i prestavljaju zbjegove (refugione) živog svijeta na malim staništima. U njima su minimalna klimatska kolebanja tokom godine tako da su opstale životne forme u ekstremnim uslovima samo u ovim lokalitetima. Tokom istorijke prošlosti smijena ledenog i među ledenog doba, u doba glacijacije, koja je uništila bogatu floru Evrope da su tako ovi lokaliteti prestavljali naknadne centre raseljavanja živog sveta. Neke vrste su opstale i zadržale samo na uskim područjima kanjona i predstavljaju relikte, žive fosile i endeme. Neosporno je da je svjetski presedan da desna obala neke rijeke bude na osnovu stručnih istraživanja i valorizacije pod prvim, drugim i trečim stepenom zaštite a lijeva plato za eksploataciju drvnog resursa i bezobzirno uništavanje biodiverziteta ekosistema svjetskog relikta. Takav je slučaj na prostoru Srebreničke opštine. Zašto je to tako!? Ako je Rijeka Drina granica između dvije države, zašto ovaj endemo reliktni ekosistem neb ibio Park mira i saradnje između dvije države.
Samo neprohodnost velikog dijela ovog prostora je spasila biodiverzitet prije njegove neopohodne zaštite prvog stepena. Osim florne biotičke komponente -carstva biljaka, specifične geomorfološke, hidrološke, geološke,pedološke i klimatološke karakteristike, prostoru Sušice takođe daju sveukupne visoke prirodne vrijednosti prisutnost velikog broja vrsta iz carstva gljiva i životinja.
Kanjon rijeke Drine na prostoru opštine Srebrenica je raj nedirnute prirode, planinskih vrhova i bujnih šuma središnjeg toka rijeke Drine, jedne od najljepših riječnih tokova Evrope. Rijeka Drina je planinska, obimna, zelena, božanstvena,talasasta sa brzacima, protiče i huji kroz pejzaže prelijepih planina,klisura, kanjona, šuma i vrtoglavo čistog vazduha.

Ukročena hidroakumulacijom jezera Peručac u kanjonu srednjeg toka pruža fantastične uslove za razvoj mnogih oblika turizma i raznovrsne naučnoistraživačkie opservacije. Na toku rijeke Drine žeđ namiruju bjeloglavi supovi, rijetki golubovi, jeleni, zečevi, vukovi, medvedi, vidre...
Uz kanjon Crnog Potoka pritoke rijeke Drine, nalaze se stameni planinski vrhovi visine od 700 -1000 metara od nivoa jezera ! Što je drugi kanjon po dubini u Evropi odmah iza Drinine tvornice Tare a treći u Svijetu.

Svojim karakteristikama privlači zaljubljenike u ekstremne sportove u ocuvanoj prirodi.
Na osnovu terenskih istraživanja utvrđeno je da se na području rijeke Drine nalazi tridese tosam ribljih vrsta svrstanih u deset familija.
Svaka ova familija naseljava njoj svojstven dio toka. Specifična endemska vrsta koja naseljava mirni tok rijeke – akumulaciono jezero je iz Familije Siluridae naseljava akumulacije, virove srednjeg i cio donji tok. Predstavlja najkrupniju grbljivicu slatkih voda . Predstavnik je Som(Silurus glanis). Na ovoj hidrakumulaciji primječen su kapitalni primjerci do sada nepoznati svjetskoj naučnoj javnosti. Familija Salmonidae zauzima gornji i dijelimično srednji dio toka. U nju spadaju slijedeće riblje vrste: Salmo trutta M. Fario - Potočna pastrmka, Hucho hucho L.– Mladica Drtinski losos endem Drinskog toka.
Ako se tome pridoda činjenica postojanje kulturno – istorijskih etnoloških fenomena (Municipijuma malvesiatuma u Skelanima i pet srednjovjekovnih kula gradova) veliki broj dobro skrivanih ( radi sklanjanja u ratnim prilikama) i stanovnicima tog prostora poznatih neistraženih špilja i pećina, onda ovaj prostor Srebreničke opštine u kanjonu rijeke Drine,ne da ispunjava jedan od četiri kriterija koji je dovoljan da se određeni prostor može proglasiti Nacionalnim parkom, već sva četiri, što malo koji postojeći nacionalni park u svijetu ispunjava.
Oko ušća vodotokova u rijeku Drinu srećemo higrofilne šume johe iz KL.ALNETEA-GLUTINOSAE iz reda ALNETALIA (Alnion glutinosae). U vegetaciji visokih zelenih požarišta i sječina KL: BETULO-ADENISTYLETEA Red:BETULETALIA srećemo zajednice (Sambuco-Salicion capreae i Betulion verucosae). Pored nabrojanih klasa na platou opštine Srebrenice prisutno je još petnestak od kojih je bitno spomenuti ovom prilikom vegetaciju u pukotinama stijena KL.ASPLENIETEA RUPESTRIS; vegetaciju sipara KL. THLASPEETEA ROTUNDIFOLII; vegetacija planinskih rudinaKL.ELYNO-SESLERIETEA ; vegetaciju kserofilnih livada KL.FESTUCO-BROMETEA; vegetacija, ugaženih staništa, mezofilnih livada,obradivih zemljišnih površina,planinskih rudina, vegetacija brdsko-planinskih izvorišta i dr.
Jasno je iz iznešenog da tip staništa koji čini plato srebreničke opštine kao prepoznatljiv specififikum tj. Grupacije ekosistema sa specifičnim mezo i ekoklimatskim karakteristikama, omogućava raznovrsan biljni pokrov koji karakterišu mezo i steno endemi, edifikatorskih vrsta, osnovnih proizvođača organske materije.
Na ovom platou evidentirano je veliki broj bijlnih vrsta od kojih oko 150 endema i više od 200 ljekovitih biljaka.Kako biljni pokrov čini preduslov za naseljavanj eživotinjskih vrsta na ovom prostoru su zastupljeni invertebrati i vertebrati karakteristični za spomenute biome.
Iz carstva gljiva bitno je napomenuti da se na ovom prostoru nalaze visoko cjenjene konzumne vrste od kojih je bitno spmenuti: Smrčak Morhella conika,Blagva Amanita caesarea, Crna truba Craterellus cornucopiodes,Lisičarka Chantarellus cibarius, Rujnica Lactarius deligiosus, Vrganj Boletus edulis, Bukovača Pleurotus ostreatus i mnoge dr. Bogat biodiverzitet je prepoznat na prostoru opštine Srebrenica od strane istočnih zemalja, u prvom redu Japana, koji je donirao nekoliko sušara za sušenje ljekovitog bilja, gljiva i šumskog voća, jeste dokaz našeg bogastva, ali i obaveza da se domaćinski ,prije svega, odnosimo prema ovom resursu prevashodno vodeći računa da ne narušimo balans ekosistema.

Selam svima od Biologa iz Zaradovine!


Sjeca sume

Saznavsi da se planira prostor mjesne zajednice Luke i Krušev Dola proglasiti Nacionalnim Parkom na ovim prostorima Srebrenicka firma -Drina-
Pozurila je da sto vise zatre crnogoricne sume sa ovog lokalitete, cak 11.500 metara kubnih je doznaceno za sjecu na ovoj MZ Luka u naredna dva mjeseca.
Cemu onda prica o Nacionalnom Parku,ako ce se unistavati ova prelijepa i jedina prirodna ljepota na siroj regi BIH pa i Evrope.
Ima li iko, volje i namjere da jednom zaustavi unistavanje ovog prirodnog blaga na ovim prostorima. Apelujem ovom prilikom da članovi portala i poštovani posjetitelji pomognu-daju svoj doprinos da ovaj prostor od međunarodnog biodiverzitetskog značaja spasimo od vandalizma. Obračajte se svim svjetskim insitucijam mailovima, na sve moguće adrese koje znate da se što hitnije djeluje. Obećavam da ću vam na portalu postaviti video zapise njihova vandalizma!!

Admin: komentar modifikovan dana: Thu Nov 04, 2010 11:19 pm; prepravljeno ukupno 6 puta
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Guber1

Guber1


Nacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10Thu Nov 04, 2010 3:20 am

Nacionalni Park,80% pokrivala bi Srebrenicka teritorija,bar onaj glavni dio.N.Park je veoma skup.Duboko sam ubjeden da nece nikada zaziviti na ovim prostorima iz vise razloga.Srebrenica bi bila mrtva sto se tice drvne industrije i nece ovaj luksuz sebi dozvoliti.Ako bi i doslo do nekih pocetni radova dosli bi samo do jake sumarnice i lovocuvara,koji bi zagorcavali i onako tezak zivot MZ Luka.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Admin
Admin
AdminNacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10Thu Nov 04, 2010 5:09 pm

Hvala Ilijasu na ovako iscrpnim informacijama,ovo je svakako zanimljiva informacija za nas kraj.Vidi se da Ilijas iz prilozenog materijala zaista radi dosta na stvaranju Nacionalnog Parka na nasim prostorima,sto je jako bitan momenat za nas kraj.
Dobro bi bilo da nam malo opsirno pojasni kakav je zakon u ovakim zakonom zasticenim sredinama po stanovnistvo koje tu zivi.
Hoce li biti moguce tu normalno zivjeti????
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
krusko

krusko


Nacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10Fri Nov 05, 2010 3:20 am

Selam, boim se da ovaj Nacionalni Park i ako za zivi nenosi sa sobom mac sa dva ostrica za stanovnistvi koje zivi u tom krugu.Mozda ovo bude dobro a mozda i pocetak seobe ovog naroda koji tu zivi.
Mozda bi trebalo prvo znati kakvi su propisi zivljenja u N.P.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
serdar

serdar


Nacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10Sat Nov 06, 2010 4:50 am

Svaka cast Ilijasu,on radi svoj posao i uporan je kako cujem,neki mu cak prigovaraju da mnogo vuce na svoj kraj,ali tesko se boriti u mutnoj vodi,bice tesko ali iskreno se nadam da ce uspjeti ovo progurati i jamu zelim uspjeh i ako se licno ne poznajemo.Sretno
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
biolog
Nacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10Sun Nov 07, 2010 1:05 am

Hvala na podršci i razumjevanju Serdar. Rezervat biosfere "Drina", unutar kojeg je nacionalni park koji se proteže od mosta u Višegradu do Knezova( Žepa-Krušev Do- Klotjevac) iznad Skelana je realnost koju niko osporiti ne može, jer je taj prostor toliko specifičan da izlazi iz domena lokalno-entitetskog i državnog znaćaja. Tu su rariteti od međunarodnog i svjetskog značaja. Evropski centar za zaštitu okoliša je inicijator zaštite biodiverziteta srednjeg toka rijeke Drine i stoji iza projekta LBAP-a čij sam koordinator. Prvi takav projekat u BiH i jedan od dva koja se rade u zemlji. Zakon o nacionalnim parkovima/ RS, je evropski zakon koji je prepisan.Treba ga pročitati svako ko ima posjeda unutar Rezervata biosfere Drina a i nacionalnog parka. Zakon daje fantastične mogučnosti za PBB ( pro biodiverzitetski biznis). Mislim da će mnogi razmišljati o povratku. Very Happy Trenutni problem po lokalno stanovništvo a i nacionalni park je veliki bezobrazluk povratnika koji bezobzirno sijeku šumu znajući da će biti prostor pod zaštitom. Biće problema zbog toga a vjeruj mi i zatvora će neki uposlenici šumskog gazdinstva "Drina" zaglaviti.Selam pa se ćujemo!
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Pustinjak

Pustinjak


Nacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10Mon Nov 08, 2010 7:19 am

Opet zamajavate narod.Srebrenica je dobila toliko donacija a nije uradila nista.Sta bi za Srebrenicu znacilo to malo para od Evropskog centra za zastitu prirode,nista.Srebrenica vam nije kadar put da ocisti od snijega pa svake zime kukumacete a pricate o N.Parku.Odakle ce pojedinci iz Drine hapati ako nestane sjece oko MZ Luka.To je sve sto Drina i Srebrenica od sume imaju.Jesuli vam otvorili ambulantu a hocete nesto vise,urazumite se ljudi.

Za par godina mocicete sijati krompire gdje su vam sada omore i ostala suma,kupite sjeme za sjetvu na vrijeme.


Pustinjak
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Admin
Admin
AdminNacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10Mon Nov 08, 2010 7:20 pm

Sto ljudi sto cudi,jednom davno rekose.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
biolog
Nacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10Mon Nov 08, 2010 11:44 pm

Niko nije spominjao donaciju Pustinjak!? O kakvoj ti donaciji i snijegu govoriš??Ja nisam jedan od onih "Narod zna" da obećavam donacije, van pameti!?? Za nafakom krenem, Allaha spomenem i elhamdulilah bilo je uvjek.Ako hoću brže i više onda brate u kredit, ma, znaš ti to dobro kako hoda Exclamation Question Ako ti se čisti snijeg ti čisti ispred svoje kuće ko i ja ispred svoje. Very Happy Ako ti je stalo do ambulante u selu koj ima petnaest stanovnika moraćeš ruku u đep staviti i platiti medicinara, jer i najrazvijenije zemlje svijeta sebi nebi mogle pruštiti takvu medicinsku pokrivenost. Kad se narod vrati u selo i selo napuni, biće ambulanta. Laughing
Što se tiće donacija za Srebrenicu njima su raspolagali narodni izabranici "Narod zna" kojima svakih izbora dajete iznova podršku, pa to sa njima, brate, raspravi!? Wink Nemoj se žaliti meni, nit kojim slučajm da bi se usudio mene da po tom pitanju prozivaš!? Bio bi to prevelik bezobrazluk i licemjerstvo. Selam!
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Pustinjak

Pustinjak


Nacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10Tue Nov 09, 2010 1:49 am

Nedavno sam bio u Luci radi grade.

Nigdi gospodine ja vama nisam postavio nikakvo pitanje.Sva moja misao,upucena je na adresu Srebrenica to jest Opcine,ako vi radite u opcini i osjecate se prozvanim vas problem.Licno mislim da niko nevjeruje u neku moc Bosnjackih politicara,jer da se nesto pitate nebi dozvolili toliku doznaku sume gore.Nacionalni park se nepravi na livadi, to vi znate bolje od mene.Sto se mene tice,nemoraju nikada imati Ambulantu,ostali smo svi bez naroda pa i ovo malo treba nas pomrieti,vjerovatno smo zalutali u zivotu.Liepo si objasnio i opsirno u ovom textu i ovaj text trebo si da usmjeravas u pozitivnom smislu a ne da se ljutis a nisi uopce prozvan.No mi smo svi takvi,svaki pozitivan korak pretvaramo u negativno.....
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
biolog
Nacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10Wed Nov 10, 2010 12:27 am

Nemam namjeru polemisati Pustinjak, no, da li znaš uopšte šta pišeš? Ako ono što misliš nisi napisao onda provjeri dobro šta pišeš, jer što napišeš ostaje!? Pitaš me što se ljutim, kad sam lijepo objasnio!?? A prva tvoja rečenica u komentaru nakon mog objašnjenja je bila " Opet zamajavate narod." Gdje je mjesto takvoj konstataciji i na osnovu čega je izvodiš takvu obračajući se indirektno meni!?
Da bi ušao u neku polemiku moraš baratati bar osnovnim informacijama a ne mlatiti ko smreku motkom u planini. U opštini (lokalnoj upravi) postoje stalni uposlenici i reizborne pozicije izvršne vlasti koji te pozicije dobijaju na osnovu rezultata izbora. Znači postoje oni koji naređuju i oni koji rade. Ja sam, za tvoju informaciju, stalni uposlenik koji je prihvatio da bude koordinator za LBAP. Za sve uspjehe ili neuspjehe krivi su mandatari - načelnici odjeljenja sa načelnikom i predsednikom opštine, a ne stalni uposlenici koji rade samo svoj posao servisera građana.
Drugo, narodni izabranici u Skupštini/RS su izglasali zakone koji su RS-u napravili unitarnom do te mjere da ista raspolaže svim prirodnim resursima. Lokalne zajednice su totalno razvlaštene. Dva prsta za te zakone su podigli i "Narod zna" poslanici. Mislim da se sječaš a podsjtiču te afere podmičivanja poslanika od strane Dodika, svakom po 100 000 KM.Narod zna i narod bira, pa nek se onda ne žali. Valjda si negdje pročitao " Šume Republike Srpske. Time ti je jasno ko doznačuje i ko sjeće, a i ko im je to omogučio!? "Narod zna", pa što ne bi i ti!? Zakon o Nacionalnom parku ih bar u tom parku isključije i neće moći sjeći. Valjda ti je sad jasnije. Selam pa se vidimo!
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
Sponsored content
Nacionalni Park -Obalama Drine- Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Nacionalni Park -Obalama Drine-   Nacionalni Park -Obalama Drine- Zzzzzr10

Na vrh Go down
 
Nacionalni Park -Obalama Drine-
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
WukoljinStan :: Arhiva-
Idi na: